ਮਿਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?—“ਇਹ ਸੈਕਸ ਬੰਬ ਹੈ!”

The road to perdition for some lies in their marriage. Shammi does a good turn by telling us a tale which is a warning to those who take marriage softly and casually. This is a deadly weapon. Stay away from it or else do some mine-sweeping once in your backyard! 

This book is a work of fiction and bears no resemblance to people either living or dead.
Truth be told life is stranger than fiction and many millions people in India suffer, especially the parents when a child gets married. It is as if a time bomb has been brought into the home.

ਕੁਝ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਈਨ-ਸਵੀਪਿੰਗ ਕਰੋ! ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ pentopublish4 ਇੰਦਰਾਜ਼ ਹੈ!

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਅਜੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

By chanderoo

I am a writer and an amateur photographer. I love capturing sunrises and cloud formations on my old Fuji camera. I have written a number of books including books for children and they are all available on amazon.in and amazon.com! I also love to listen to new and old music; I can play some nasty chords on my guitar. I have lost my singing voice but I do badger the neighborhood with some of my singing!

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: